کتاب هنر شروع کردن برای هر شخص و هر کسب و کار

کتاب هنر شروع کردن برای هر شخص و هر کسب و کار (چاب اول) نویسنده: گای کاوازاکی مقدمه و ترجمه: محمد حسن گلستانه
شناسه کالا در انبار: 5356
ناموجود
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

درباره کتاب 

از ســال ۱۳۷۷ کــه به طــور جــدی و حرفــه ای وارد حــوزه ی فنــاوری اطلاعات و ارتباطـات شـدم و از سـال ۱۳۸۲ کـه کسـب و کار خـودم را در همیـن حـوزه بـا برنـد «آدفــا» پایه گــذاری کــردم کــه تــا امــروز ادامــه دارد، در هیــچ زمانــی تــا پیــش از خوانــدن کتــاب »هنــر شــروع کردن نوشــته ی «گای کاوازاکــی» ضــرورت آموختــن را چنیـن حیاتـی و اثرگـذار احسـاس نکـرده بـودم. ترجمـه و آماده سـازی ایـن کتـاب بـرای مــن یــک کلاس درس تمام عیــار بــود کــه میشــد از بــای بســم الله تــا تــای تمــت بــا نویسـنده همـراه شـد و در هـر مرحلـه پیچیدگـی و هـزار نکتـه ی باریکتـر از مـو را در فرآینـد خلـق یـک اسـتارتآپ و کسـب و کار نوپـا درک کـرد و آن را به عنـوان مرجعـی بی چون و چــرا بــرای کارآفرینــی نســل جدیــد و آمــاده ی ورود بــه بــازار کار شــناخت. شـاید اگـر نسـلهای متولـد دهه هـای ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ در شـروع فعالیتشـان چنیـن کتابــی را میخواندنــد و بــه کار می بســتند، بســیاری از مشکلاتی را کــه در حیــن راه انـدازی و اداره ی یـک کسـب و کار از سـر گذراندنـد، تجربـه نمیکردنـد و امـروز در حیــن تماشــای پیشرفتــن کســب و کاری کــه چنیــن بــا خــون دل و اشــک چشــم سـرپا ایسـتاده اسـت (تـازه اگـر بـه آن مرحلـه رسـیده باشـد) زخم هایـی درونـی را در خـود احسـاس نمیکردنـد کـه در گـذر سـالیان شـکل گرفتـه اسـت و بخـش عمـده ای از آن ناشــی از اطلاع نداشتن نســبت بــه موضوعــات و مضامینی ســت کــه حتــی اگــر به صـورت اجمالـی در موردشـان آگاهـی به دسـت می آمـد، جلـوی خیلـی از اشـتباهات گرفتــه میشــد و راه طی شــده هموارتــر به نظــر میرســید. 

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب ساخت برند در ایران؛ از ثبت تا رونق

کتاب ساخت برند در ایران؛ از ثبت تا رونق (چاپ اول) نویسنده: لاله احمدی پوری
60,000 تومان

کتاب اسرار ذهن ثروتمند

کتاب اسرار ذهن ثروتمند (چاپ ششم) نویسنده: تی هارو اکر ترجمه: مهدی نکوئی
80,000 تومان

کتاب ثروتمندترین مرد بابل

کتاب ثروتمندترین مرد بابل (چاپ سوم) نویسنده: جورج اس، کلاسن ترجمه: مهدی نکوئی، میترا افشاری
55,000 تومان

کتاب نجیبانه بازی کن، ولی برنده شو

کتاب نجیبانه بازی کن، ولی برنده شو (چاپ اول) نویسنده: مایکل دل مقدمه و ترجمه: محمد حسن گلستانه
130,000 تومان